وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
پنجشنبه 27 مهر 1396   03:47:48
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
اطلاعات
خط مشی کیفیت
خط مشي دفتر
- با عنايت به تكاليف سنگين تعيين شده در آئين نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري ( موضوع موافقت نامه شماره 43327/4225 مورخ 89/1/12 كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) ازقبيل استقرار نظام پاسخگويي درسطوح سازمان، مديران و كاركنان جمع آوري اطلاعات، تحليل داده هاي عملكرد، تدوين گزارش خود ارزيابي،ايجاد سامانه جامع نظام مديريت، پيگيري و اجرايي نمودن آئين نامه مبارزه با رشوه دردستگاه هاي اجرايي، انجام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي، ارزيابي استانداري ها ، فرمانداران و بخشداران، مأموريت استاني با هدف بازبيني و نظارت بر خود ارزيابي انجام شده، پاسخگويي به شكايات واصله در راستاي طرح (سامد) و مواردي از اين قبيل و همچنين با استناد تبصره ذيل جزء (ح) ماده (1) همين آئين نامه كه دفاتر مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات را مكلف نموده تا تحت نظارت بالاترين مقام دستگاه نسبت به استقرار و اجراي نظام مديريت عملكرد مبارت نموده و بمنظور ارتقاء سطح كيفي در ارائه خدمات و رفع تنگناها وايجاد تسهيلات لازم براي رفاه مردم و رسيدگي به مسائل فرهنگي، اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و . . . بهره مندي از تجارب ساير همكاران حوزه ستادي و استانداريها نايل گرديم.
دفتر ارزيابي عملكرد ، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت كشور و واحدهاي تابعه آن در استانداريها از جمله بخشهايي مي باشد كه بيشترين مراجعه و مواجهه حضوري وغيرحضوري مردمي را بخود اختصاص مي دهند و به همين جهت دردست داشتن آماري ازعملكرد آنها مي تواند درتعيين وتبيين مشكلات و درخواست هاي مردمي درهر منطقه از كشور عزيزمان راهگشا بوده وبكارگيري اين اطلاعات   مي تواند زمينه مناسبي براي برنامه ريزي هاي واقع بينانه در منطقه باشد .
دفتر ارزيابي عملكرد ، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت كشور از نظر تشكيلات سازماني زير نظر وزير محترم كشور مي باشد . اين دفتر با دو معاون مديركل ، 4 رئيس گروه ، 30 پست مصوب و28 نفر شاغل ( 1 نفر قراردادي ، 4 نفر مأموراز شهرداري و 2 نفر نيروي شركتي ) اداره مي شود .
* گروههاي دفتر عبارتند از :
• بازرسي و نظارت
• بازرسي و ارزيابي سازمانهاي وابسته
• پاسخگويي به شكايات
• ارزيابي عملكرد
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.