1
1
افزایش ۱۱ درصدی جذب دانش آموزان ابتدایی اتباع روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور:آموزش ابتدایي وزارت آموزش و پرورش گفت: در زمینه پوشش تحصیلی دستاوردهای خوبی داشتیم ودر بحث اتباع خارجی بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز اتباع را جذب کردیم وافزایش ۱۱ درصدی را داشتیم. روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور به نقل ازروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایي وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحث بودجه اگر تخصیص ها محقق شود تحول ایجاد خواهد شد.
حکیم زاده گفت: در زمینه پوشش تحصیلی دستاوردهای خوبی داشتیم ودر بحث اتباع خارجی بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز اتباع را جذب کردیم وافزایش ۱۱ درصدی را داشتیم.
 
منو

تحت نظارت وف بومی