1
افزایش نرخ باسوادی اتباع خارجی از 6 درصد به بیش از 64 درصد رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: نرخ باسوادی اتباع خارجی از 6 درصد در ابتدای انقلاب به بیش از 64 درصد درسال 95 افزایش یافته است

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: : نرخ باسوادی اتباع خارجی از 6 درصد در ابتدای انقلاب به بیش از 64 درصد درسال 95 افزایش یافته است و از سال 1363تاکنون 759625 نفر از اتباع خارجی که عمدتا از افاغنه هستند تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند، همچنین این سازمان با همکاری نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحدوشورای مهاجرین کشور نروژ با انعقاد تفاهمنامه ها توانسته است 22784 نفر از اتباع خارجی ومهاجرین را شناسایی وجذب کند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از کاهش فاصله سواد مردان و زنان خبر داد و افزود: در پنج سال اخیر نرخ بی سوادی در جمعیت بالای 6 سال کشور از 2/15 به 3/12 کاهش یافته است که این آمار با توجه به آمارهای جهانی بسیار ارزشمند است.
وی بیان كرد: علی رغم محدودیت‌های موجود در سال جاری 332 هزار نفر در فعالیت های سوادآموزی مشارکت داشتند که هفت درصد این آمار از اتباع خارجی و 93درصد از هموطنان هستند.

منو

تحت نظارت وف بومی