وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
سه شنبه 20 آذر 1397   09:01:00
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
اطلاعات
اخبار
برگزاری دوره آموزشی ‹‹ فضای مجازی ، فرصتها وآسیب ها »
برگزاری دوره آموزشی ‹‹ مهارت های ثبت ونگارش درگزینش »
برگزاری دوره آموزشی ‹‹ فضای مجازی ، فرصت ها و تهدیدها »
برگزاری دوره آموزشی ‹‹ قوانین گزینش آئین نامه اجرایی آن »
برگزاری دوره آموزشی ‹‹ مهارت های ثبت ونگارش درگزینش »
انتصاب عضو هسته گزينش استانداری گیلان
انتصاب عضو هسته گزينش استانداری گیلان
انتصاب عضو هسته گزينش استانداری گیلان
بيشتر
سخن هفته
بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی