تماس ها
دوشنبه 21 بهمن 1392 سازمان مدیریت بحران کشور
تلفن: شماره تماس:223919956الی 8
دورنگار: 22683787
نشاني: نشانی سازمان مدیریت بحران کشور:خیابان شریعتی پل رومی انتهای خیابان مبشر کوچه شهید لطیفی کوچه پارسا شماره 2 خیابان ولیعصر خیابان شهید فیاضی خیابان بوسنی و هرزه گوین خیابان شبدیز انتهای خیابان صحرا کوچه شهید لطیفی کوچه پارسا شماره 2
تلفن  های  عمومی نمابرهای عمومی تلفنخانه اصلی آدرس پستی والکترونیکی دستگاه کد
22391996-8 22683787 2239196-8 www.ndmo.ir
info@ndmo.ir
 
1964811371
بيشتر

تحت نظارت وف بومی