اطلاعیه ها
يكشنبه 19 آذر 1396 اطلاعيه شماره 2 آمايش
  بر اساس گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشورآخرين روز شركت در طرح آمايش 12، 1396/09/30 ميباشد. بديهي است پس از خاتمه طرح مذبور كليه كارت هاي آمايش 11 و هويت 10از درجه اعتبار ساقط و بر اساس مقررات دارندگان اين قبيل كارت ها غير مجاز ميباشند.
 
روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور

 
منو

تحت نظارت وف بومی