اطلاعیه ها
سه شنبه 21 آذر 1396 اطلاعيه شماره 3 آمايش به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور اخيرا شايعاتي منتشر گرديده مبني بر عدم امكان صدور كارت آمايش قبل از صدور كارت كار، لذا بدينوسيله اعلام مي دارد صدور كارت آمايش و همچنين اقامت موقت به هيچ وجه منوط به صدور كارت هاي ديگرنمي باشد.
روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
منو

تحت نظارت وف بومی