اطلاعیه ها
شنبه 16 دي 1396 اطلاعيه شماره 4 آمايش اطلاعيه شماره 4 آمايش
به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور اتباع جامانده از طرح آمايش 12 مي توانند تا تاريخ 96/10/22 به دفاتر خدمات مراجعه و نسبت به دريافت كارت آمايش اقدام نمايند.بديهي است ثبت نام افراد مشمول در تاريخ فوق الذكر به اتمام خواهد رسيد.

                                         روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
منو

تحت نظارت وف بومی