اطلاعیه ها
دوشنبه 16 مهر 1397 اطلاعيه شماره 6 آمايش
بسمه تعالي
اطلاعيه شماره 6 آمايش
به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور سامانه آمايش 13 براي مشمولين از تاريخ 97/07/16 لغايت 97/08/03براي نوبت آخرفعال بوده و پس از آن كارت هاي آمايش 12-11 و هويت 10و 11 فاقد اعتبار بوده و با افراد برابر قوانين و مقررات برخورد خواهدشد.
روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
منو

تحت نظارت وف بومی