شناسنامه خدمات
گزینش و رسیدگی به شکایات مربوطه
صدور مجوز احداث بازارچه¬های مرزی و فعالسازی بازارچه¬های غیرفعال یا نیمه¬فعال و تعاونی‌های مرزنشینان
صدور مجوز تاسیس شهرداری
رسیدگی، تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی
صدور و تجدید کارت شناسائی پناهندگان
صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان¬های غیر دولتی بین¬المللی در امور پناهندگان جمعی در جمهوری اسلامی ایران
صدور مجوز ماده 2 قانون نوسازی وعمران شهری
صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمان¬های غیردولتی داخلی و بین المللی
صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی
صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها
رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی
صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان¬های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آنها
اعطای تابعیت و صدور شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی
برگزاری انتخابات
استقرار نظام اطلاعات مکان محور دولت الکترونیک
1

تحت نظارت وف بومی