1
شنبه 3 تير 1396 حضور باشکوه برخی از مسوولان واساتید ودانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری پیشوا در کنار مردم ولیتمدار شهرستان در راهپیمایی روز قدس