1
شنبه 3 تير 1396 حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، در مورخ ۹۶/۰۴/۰۲