1
شنبه 3 تير 1396 راهپیمایی روز جهانی قدس و حضور سرپرست و کارکنان و اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه در کنار آحاد ملت.