1

2

3
سه شنبه 3 مرداد 1396 افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور شفیقه براندیش به عنوان سرپرست تیم دو میدانی از مرکز علمی کاربردی شهرداری قشم در همدان افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور شفیقه براندیش به عنوان سرپرست تیم دو میدانی از مرکز علمی کاربردی شهرداری قشم در همدان