1396/1/23 چهارشنبه
على پیشواى مؤمنان و ثروت پیشواى منافقان است. پیامبر اکرم (ص)