1396/3/13 شنبه
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. امام خامنه ای