1396/2/4 دوشنبه
برگزاری نشست مشترک دبیران گروه های آموزشی و دبیران و مراکز منتخب منطقه ای
برگزاری نشست مشترک دبیران گروه های آموزشی و دبیران و مراکز منتخب منطقه ای

این نشست با حضور دکتر مردانی رئیس موسسه، دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع ، دکتر معصومیان مدیر گسترش دانشگاه جامع و آقای جمال زاده مدیر برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه جامع برگزار گردید.
نشست مشترک در روز یکشنبه مورخ 96/2/3 و در دو کار گروه آموزشی و اداری مالی و با حضور دکتر مردانی رئیس موسسه، دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع ، دکتر معصومیان مدیر گسترش دانشگاه جامع و آقای جمال زاده مدیر برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه جامع برگزار گردید که در این کار گروه ها اهم مسائل مربوطه مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت.
 

عكس هاي مرتبط :


نسخه قابل چاپ